Angular - Reactive forms.

Wpis skupia się na jednej z popularnych metod implementacji formularzy w aplikacjach tworzonych za pomocą framework-a Angular - Reactive forms.

Angular - Reactive forms

Formularze stanowią znaczącą część wielu aplikacji internetowych. W zależności od projektu nad którym pracujemy stopień ich skomplikowania może się różnić. W projektach wymagających tworzenia formularzy posiadających bardziej złożoną logikę biznesową i walidacje warto rozważyć zastosowanie rozwiązań ułatwiającego to zadane. Przykładem takiego narzędzia dla fremework'a Angular są Reactive forms. Jest to rozwiązanie pozwalające implementację formularzy sterowanych modelami (model-driven). Są one dobrym wyborem w przypadku tworzenia bardziej skomplikowanych struktur. Alternatywą dla tego podejścia są formularze oparte na szablonie html (template-driven) jest to rozwiązanie znacznie prostsze pozwalające na szybkie tworzenie niewielkich formularzy. Jest to jednak podejście odgraniczone w stosunku do Reactive forms.

Reactive forms bazują na czterech kluczowych elementach:

 • FormControl
 • FormGroup
 • FormArray

Struktura, wartości i walidacje poszczególnych elementów wchodzących w skład formularza mogą być dynamicznie modyfikowane i walidowane. W ramach przykładu postanowiłem przygotować formularz zamówienia burgera. Powinien on spełniać następujące wymagania:

 • Pozwala wybrać rodzaj bułki.
 • Pozwala wybrać od jednego do trzech kotletów (dla opcji mięsnych można osobno wybrać stopień wysmażenia).
 • Pozwala wybrać od zera do pięciu dodatków z możliwością wskazania.
 • Wszystkie pola muszą być wypełnione przed przesłaniem formularza.

W celu stworzenia formularza wygenerowałem nowy projekt o nazwie burger-order-form przy pomocy Angular CLI:

terminal

ng new burger-order-form

W ramach tego projektu zdecydowałem się skorzystać z biblioteki komponentów Angular Material. Pozwoli to znacząco oszczędzić czas potrzebny na przygotowywanie elementów UI i zapewnić spójność.

terminal

ng add @angular/material

Po zainstalowania biblioteki Angular Material przygotowałem folder na współdzielony kod (co prawda w przypadku tej aplikacji trudno będzie mówić o współdzieleniu, gdyż będzie składął się ona z jednego formularza). W folderze wygenerowałem moduł material odpowiedzialny za import poszczególnych modułów biblioteki i udostępnianie ich innym modułom aplikacji.

terminal

cd src\app
mkdir shared
cd shared
ng g m material --flat

Na początku z poziomu modułu MaterialModule zaimportowałem moduł Material card i wyeksportowałem go. Importu elementów biblioteki można było dokonać z poziomu głównego modułu aplikacji AppModule, jednak taka organizacja importów może okazać się wygodniejsza w przypadku dalszego rozwijania tego projektu. Na chwile obecną moduł MaterialModule wygląda następująco:

src\app\shared\material.module.ts

import { NgModule } from "@angular/core";
import { MatCardModule } from "@angular/material/card";

const materialModules = [MatCardModule];

@NgModule({
 declarations: [],
 imports: [...materialModules],
 exports: [...materialModules],
})
export class MaterialModule {}

Jest on importowany przez moduł AppModule.

src\app\app.module.ts

import { NgModule } from "@angular/core";
import { BrowserModule } from "@angular/platform-browser";

import { AppComponent } from "./app.component";
import { BrowserAnimationsModule } from "@angular/platform-browser/animations";
import { MaterialModule } from "./shared/material.module";

@NgModule({
 declarations: [AppComponent],
 imports: [BrowserModule, BrowserAnimationsModule, MaterialModule],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent],
})
export class AppModule {}

Dzięki temu z poziomu komponentów należących do modułu AppModule można korzystać z zaimportowanych elementów biblioteki Angular Material (na razie jest to jedynie Material card, później będę dodawał tu inne importy). Wstępnie przygotowałem układ strony z kartą, która będzie docelowo zawierała formularz, oraz tłem pasującym do tematu. Jako tło wykorzystałem zdjęcie autorstwa Jonathan'a Borba z portalu Unsplash.

src\app\app.component.html

<div id="page-container">
 <div id="form-container">
  <mat-card class="semi-transparent-bg">
   <mat-card-header>
    <mat-card-title>Place your order</mat-card-title>
   </mat-card-header>
   <mat-card-content>
    <div>[FORM GOES HERE!]</div>
   </mat-card-content>
  </mat-card>
 </div>

 <mat-card id="contribution" class="semi-transparent-bg">
  Photo by
  <a
   href="https://unsplash.com/@jonathanborba?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText"
   >Jonathan Borba</a
  >
  on
  <a
   href="https://unsplash.com/s/photos/fast-food?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText"
   >Unsplash</a
  >
 </mat-card>
</div>

src\app\app.component.css

#page-container {
 width: 100%;
 height: 100%;

 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: flex-end;
 align-items: center;

 background-image: url("../assets/jonathan-borba-8l8Yl2ruUsg-unsplash.jpg");
 background-position: center;
 background-repeat: no-repeat;
 background-size: cover;
}

#form-container {
 width: 100%;
 height: 100%;

 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}

#contribution {
 align-self: flex-end;
}

.semi-transparent-bg {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.75);
}

Pozwoliło uzyskać to taki rezultat:

Układ strony

Po wstępnym przygotowaniu szablonu strony można przejść do implementacji samego formularza. W tym celu wygenerowałem nowy komponent formularza:

terminal

cd src\app
mkdir components
cd components
ng g c burger-form

Podczas przygotowywania wstępnego widoku formularza korzystałem z kolejnych komponentów Angular Material, w związku z czym w module MaterialModule dodałem dodatkowe moduły (MatButtonModule, MatListModule MatDividerModule, MatIconModule). Przy pomocy zaimportowanych komponentów przygotowałem wstępny szablon formularza:

src\app\burger-form.component.html

<mat-list>
 <!-- BUN -->
 <div mat-subheader>Bun</div>
 <div>[FORM CONTROLS GOES HERE!]</div>
 <!-- BURGERS -->
 <mat-divider></mat-divider>
 <div mat-subheader>
  Burgers
  <button mat-icon-button color="primary">
   <mat-icon>add</mat-icon>
  </button>
 </div>
 <div>[FORM CONTROLS GOES HERE!]</div>
 <!-- TOPPINGS -->
 <mat-divider></mat-divider>
 <div mat-subheader>
  Toppings
  <button mat-icon-button color="primary">
   <mat-icon>add</mat-icon>
  </button>
 </div>
 <div>[FORM CONTROLS GOES HERE!]</div>
</mat-list>
<button id="submit-btn" mat-raised-button color="primary">Submit</button>

src\app\burger-form.component.css

#submit-btn {
 margin-top: 20px;
 width: 100%;
}

Tak przygotowanym komponent osadziłem w pliku src\app\burger-form.component.html

src\app\app.component.html

<div id="page-container">
 <div id="form-container">
  <mat-card class="semi-transparent-bg">
   <mat-card-header>
    <mat-card-title>Place your order</mat-card-title>
   </mat-card-header>
   <mat-card-content>
    <app-burger-form></app-burger-form>
   </mat-card-content>
  </mat-card>
 </div>

 <mat-card id="contribution" class="semi-transparent-bg">
  Photo by
  <a
   href="https://unsplash.com/@jonathanborba?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText"
   >Jonathan Borba</a
  >
  on
  <a
   href="https://unsplash.com/s/photos/fast-food?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText"
   >Unsplash</a
  >
 </mat-card>
</div>

Na tym etapie rezultat wyglądał tak:

Układ formularza

Każda z sekcji formularza będzie bazowała na kontrolkach pozwalających na wybór opcji z pre-definiowanej listy:

 • Typ bułki
 • Typ kotleta i stopień wyszarzenia
 • Dodatek

Sekcja dotyczące kotletów i dodatków będą posiadały możliwość dostosowania liczby występującej w nich kontrolek. W celu implementacji takiego mechanizmu można skorzystać z biblioteki Reactive Forms. Pozwala ona na wygodne tworzenie interaktywnych formularzy.

W celu skorzystania z mechanizmów dostępnych w ramach Reactive Forms należy zaimportować w nim moduł ReactiveFormsModule. Dzięki temu w modelu komponentu można zadeklarować strukturę formularza i obsłużyć jego dynamiczna modyfikację i walidację. Ostatecznie komponent formularza prezentował się w ten sposób:

src\app\burger-form.component.html

<mat-list id="order-form" [formGroup]="orderForm">
 <!-- BUN -->
 <div mat-subheader><p class="section-header">Bun</p></div>
 <div class="form-row">
  <app-custom-select-control
   class="form-control"
   formControlName="bunType"
   label="Select bun type"
   [selectableOptions]="burgerFormConfiguration.bunOptions"
  ></app-custom-select-control>
 </div>

 <!-- BURGERS -->
 <div [ngClass]="{ 'error-section': burgersArrayErrorMsg }" mat-subheader>
  <p class="section-header">Burgers</p>
  <button mat-icon-button color="primary" (click)="addBurger()">
   <mat-icon>add_circle</mat-icon>
  </button>
  <p class="error-message">{{ burgersArrayErrorMsg }}</p>
 </div>
 <div formArrayName="burgers">
  <div *ngFor="let burger of burgerControls; let index = index">
   <div class="form-row" [formGroupName]="index">
    <app-custom-select-control
     class="form-control"
     formControlName="type"
     label="Select burger type"
     [selectableOptions]="burgerFormConfiguration.burgerTypeOptions"
    ></app-custom-select-control>
    <app-custom-select-control
     class="form-control"
     [ngClass]="{ hidden: burger.controls.degreeOfDoneness.disabled }"
     formControlName="degreeOfDoneness"
     label="Select degree of doneness"
     [selectableOptions]="
      burgerFormConfiguration.burgerDegreeOfDonenessOptions
     "
    ></app-custom-select-control>
    <button
     class="delete-button"
     mat-icon-button
     color="warn"
     (click)="deleteBurger(index)"
    >
     <mat-icon>delete</mat-icon>
    </button>
   </div>
  </div>
 </div>

 <!-- TOPPINGS -->
 <div [ngClass]="{ 'error-section': toppingsArrayErrorMsg }" mat-subheader>
  <p class="section-header">Toppings</p>
  <button mat-icon-button color="primary" (click)="addTopping()">
   <mat-icon>add_circle</mat-icon>
  </button>
  <p class="error-message">{{ toppingsArrayErrorMsg }}</p>
 </div>
 <div formArrayName="toppings">
  <div *ngFor="let topping of toppingControls; let index = index">
   <div class="form-row">
    <!-- <input class="form-control" [formControlName]="index" /> -->
    <app-custom-select-control
     class="form-control"
     [formControlName]="index"
     label="Select topping"
     [selectableOptions]="burgerFormConfiguration.toppingOptions"
    ></app-custom-select-control>
    <button
     class="delete-button"
     mat-icon-button
     color="warn"
     (click)="deleteTopping(index)"
    >
     <mat-icon>delete</mat-icon>
    </button>
   </div>
  </div>
 </div>
 <!-- SUBMIT -->
 <button
  id="submit-btn"
  mat-raised-button
  color="primary"
  (click)="submitForm()"
 >
  Submit
 </button>
 <div *ngIf="isSendingForm" class="spinner-overlay">
  <mat-spinner color="primary"></mat-spinner>
 </div>
</mat-list>

src\app\burger-form.component.css

.section-header {
 font-size: 16px;
}

.form-row {
 height: 60px;
 width: 480px;
 display: flex;
}

.form-control {
 flex: auto;
}

.error-section {
 background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);
 border-radius: 5px;
}

.error-message {
 color: #ff0000;
 margin-left: auto;
}

.hidden {
 opacity: 0;
}

.delete-button {
 align-self: center;
}

#submit-btn {
 margin-top: 20px;
 width: 100%;
 font-size: 16px;
}

.spinner-overlay {
 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.75);
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 min-height: 100%;

 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}

src\app\components\burger-form\burger-form.component.ts

import { Component, OnInit } from "@angular/core";
import {
 AbstractControl,
 FormArray,
 FormControl,
 FormGroup,
 ValidationErrors,
 Validators,
} from "@angular/forms";
import {
 BurgerFormConfiguration,
 loadDefaultBurgerFormConfiguration,
} from "src/app/data/burger-form-configuration";
import { BurgerType } from "src/app/data/burger-type.enum";
import { CustomValidators } from "src/app/shared/custom-validators";

@Component({
 selector: "app-burger-form",
 templateUrl: "./burger-form.component.html",
 styleUrls: ["./burger-form.component.css"],
})
export class BurgerFormComponent implements OnInit {
 burgerFormConfiguration: BurgerFormConfiguration;
 orderForm: FormGroup;
 isSendingForm = false;

 constructor() {}

 ngOnInit(): void {
  this.initializeForm();
  this.burgerFormConfiguration = loadDefaultBurgerFormConfiguration();
 }

 private initializeForm(): void {
  this.orderForm = new FormGroup({
   bunType: new FormControl(null, Validators.required),
   burgers: new FormArray(
    [],
    [CustomValidators.minLengthArray(1), CustomValidators.maxLengthArray(3)]
   ),
   toppings: new FormArray(
    [],
    [CustomValidators.minLengthArray(1), CustomValidators.maxLengthArray(5)]
   ),
  });

  this.addBurger();
  this.addTopping();
 }

 // BURGERS SECTION
 get burgerControls(): AbstractControl[] {
  return this.burgerArray.controls;
 }

 private get burgerArray(): FormArray {
  return this.orderForm.controls.burgers as FormArray;
 }

 addBurger(): void {
  const newBurgersGroup = this.createBurgersGroup();
  const newBurgersGroupControls = newBurgersGroup.controls;

  newBurgersGroupControls.type.valueChanges.subscribe((value: any) => {
   this.handleBurgerTypeValueChange(
    value,
    newBurgersGroupControls.degreeOfDoneness
   );
  });

  (this.burgerArray as FormArray).controls.push(newBurgersGroup);
  this.burgerArray.updateValueAndValidity();
 }

 private createBurgersGroup(): FormGroup {
  return new FormGroup({
   type: new FormControl(null, Validators.required),
   degreeOfDoneness: new FormControl(
    { value: null, disabled: true },
    Validators.required
   ),
  });
 }

 private handleBurgerTypeValueChange(
  newValue: BurgerType,
  degreeOfDonenessControl: AbstractControl
 ): void {
  const meatOptions = [BurgerType.BEEF, BurgerType.BEEF_ANGUS];
  if (meatOptions.includes(newValue)) {
   degreeOfDonenessControl.enable();
  } else {
   degreeOfDonenessControl.setValue(null);
   degreeOfDonenessControl.disable();
  }
 }

 deleteBurger(index: number): void {
  this.burgerControls.splice(index, 1);
  this.burgerArray.updateValueAndValidity();
 }

 // TOPPINGS SECTION
 get toppingControls(): AbstractControl[] {
  return this.toppingArray.controls;
 }

 private get toppingArray(): FormArray {
  return this.orderForm.controls.toppings as FormArray;
 }

 addTopping(): void {
  const topping = this.createToppingControl();
  this.toppingControls.push(topping);
  this.toppingArray.updateValueAndValidity();
 }

 private createToppingControl(): FormControl {
  return new FormControl(null, Validators.required);
 }

 deleteTopping(index: number): void {
  this.toppingControls.splice(index, 1);
  this.toppingArray.updateValueAndValidity();
 }

 // ERRORS
 get burgersArrayErrorMsg(): string | null {
  const errors = this.burgerArray.errors;
  return this.arrayErrorMsg(errors);
 }

 get toppingsArrayErrorMsg(): string | null {
  const errors = this.toppingArray.errors;
  return this.arrayErrorMsg(errors);
 }

 private arrayErrorMsg(errors: ValidationErrors): string | null {
  const minLengthError = errors?.minLengthArray;
  if (minLengthError) {
   return `Please choose at least ${minLengthError} position.`;
  }

  const maxLengthError = errors?.maxLengthArray;
  if (maxLengthError) {
   return `Please choose at most ${maxLengthError} positions.`;
  }

  return null;
 }

 // SUBMIT
 submitForm(): void {
  this.burgerArray.updateValueAndValidity();
  this.toppingArray.updateValueAndValidity();

  if (this.orderForm.invalid) {
   this.orderForm.markAllAsTouched();
   return;
  }

  this.isSendingForm = true;
  console.log(this.orderForm.value);
 }
}

Podczas inicjalizacji (metoda ngOnInit()) komponentu wykonywane są dwie ważne akcje:

 • Definicja struktury danych formularza - na tym etapie definiowany jest obiekt nadrzędny typu FormGroup o nazwie orderForm. Jego reprezentacją w szablonie html będzie element z atrybutem [formGroup]="orderForm". W jego wnętrzu znajdują się trzy obiekty:

  • bunType - typu FormControl. Obiekt odpowiedzialny za reprezentacje fragmentu modelu danych formularza dotyczących wyboru typu bułki. Podczas definicji podawana jest jago początkowa wartości null i walidator Validators.required. Jego reprezentacją w szablonie html będzie element z atrybutem formControlName="bunType".
  • burgers - typu FormArray. Obiekt odpowiedzialny za reprezentację fragmentu modelu danych formularza dotyczącego wyboru listy kotletów. Podczas definicji podawana jest jago początkowa wartości [] (później zawartość tej listy będzie modyfikowana przez metody addBurger() i deleteBurger()). Wewnątrz tej listy będą znajdowały się obiekty typu FormGroup z kontrolkami (FormControl) o nazwach type i degreeOfDoneness. Długość listy elementów zawartych w tym obiekcie jest walidowana przez walidatory CustomValidators.minLengthArray(1) i CustomValidators.maxLengthArray(3) umieszczone w pliku src\app\shared\custom-validators.ts. Reprezentacją tej listy w szablonie html jest element z atrybutem formArrayName="burgers", każda kolejna grupa kontrolek to zagnieżdżony w nim element element z atrybutem [formGroupName]="index", a poszczególne kontrolki to dalej zagnieżdżone elementy z atrybutami formControlName="type" i formControlName="degreeOfDoneness".
  • toppings - typu FormArray. Obiekt odpowiedzialny za reprezentację fragmentu modelu danych formularza dotyczącego wyboru listy dodatków. Podczas definicji podawana jest jago początkowa wartości [] (później zawartość tej listy będzie modyfikowana przez metody addTopping() i deleteTopping). Wewnątrz tej listy będą znajdowały sie kontrolki (FormControl). Długość listy elementów zawartych w tym obiekcie jest walidowana przez walidatory CustomValidators.minLengthArray(1) i CustomValidators.maxLengthArray(5).Reprezentacją tej listy w szablonie html jest element z atrybutem formArrayName="toppings", każda kontrolka to zagnieżdżony w nim element z atrybutem [formControlName]="index".
 • Definicja opcji wyboru dla poszczególnych kontrolek - jest to krok zapewniający przeniesienie konfiguracji opcji wyboru poszczególnych kontrolek poza komponent samego formularza. Całą konfiguracja wykonywana jest w pliku src\app\data\burger-form-configuration.ts przechorowującym strukturę danych, builder ułatwiający jej konstruowanie i funkcję tworzącą domyślną konfigurację.

Walidatory zdefiniowane na potrzeby sprawdzania liczby wybranych kotletów i dodatków są funkcjami wyższego rzędu (higher order functions) zwracającymi już sparametryzowane funkcje walcujące:

src\app\shared\custom-validators.ts

import { AbstractControl, ValidationErrors, ValidatorFn } from "@angular/forms";

export class CustomValidators {
 static minLengthArray(min: number): ValidatorFn | null {
  return (c: AbstractControl): ValidationErrors => {
   if (c.value.length >= min) {
    return null;
   }
   return { minLengthArray: min };
  };
 }

 static maxLengthArray(max: number): ValidatorFn | null {
  return (c: AbstractControl): ValidationErrors => {
   if (c.value.length <= max) {
    return null;
   }
   return { maxLengthArray: max };
  };
 }
}

Dane możliwe do wyboru w ramach kontrolek formularza definiowane są w klasie BurgerFormConfiguration. Obiekt konfiguracji tworzony jest przy pomocy budowniczego BurgerFormConfigurationBuilder, a sama definicja opcji wyboru poszczególnych kontrolek tworzona jest w funkcji loadDefaultBurgerFormConfiguration():

import { BunType } from "./bun-type.enum";
import { BurgerType } from "./burger-type.enum";
import { DegreeOfDoneness } from "./degree-of-doneness.enum";
import { SelectableOption } from "./selectable-option";
import { ToppingType } from "./topping-type.enum";

export class BurgerFormConfiguration {
 bunOptions: Array<SelectableOption>;
 burgerTypeOptions: Array<SelectableOption>;
 burgerDegreeOfDonenessOptions: Array<SelectableOption>;
 toppingOptions: Array<SelectableOption>;
}

export class BurgerFormConfigurationBuilder {
 private configuration: BurgerFormConfiguration;

 static new(): BurgerFormConfigurationBuilder {
  return new BurgerFormConfigurationBuilder();
 }

 private constructor() {
  this.configuration = new BurgerFormConfiguration();
 }

 public setBunOptions(
  bunOptions: Array<SelectableOption>
 ): BurgerFormConfigurationBuilder {
  this.configuration.bunOptions = bunOptions;
  return this;
 }

 public setBurgerTypeOptions(
  burgerTypeOptions: Array<SelectableOption>
 ): BurgerFormConfigurationBuilder {
  this.configuration.burgerTypeOptions = burgerTypeOptions;
  return this;
 }

 public setBurgerDegreeOfDonenessOptions(
  burgerDegreeOfDonenessOptions: Array<SelectableOption>
 ): BurgerFormConfigurationBuilder {
  this.configuration.burgerDegreeOfDonenessOptions =
   burgerDegreeOfDonenessOptions;
  return this;
 }

 public setToppingOptions(
  toppingOptions: Array<SelectableOption>
 ): BurgerFormConfigurationBuilder {
  this.configuration.toppingOptions = toppingOptions;
  return this;
 }

 public build(): BurgerFormConfiguration {
  this.validate();
  return this.configuration;
 }

 private validate(): void {
  if (!this.configuration.bunOptions) {
   throw new Error("Bun options are required!");
  }
  if (!this.configuration.burgerTypeOptions) {
   throw new Error("Burger type options are required!");
  }
  if (!this.configuration.burgerDegreeOfDonenessOptions) {
   throw new Error("Burger degree of doneness options are required!");
  }
  if (!this.configuration.toppingOptions) {
   throw new Error("Topping options are required!");
  }
 }
}

export function loadDefaultBurgerFormConfiguration(): BurgerFormConfiguration {
 const bunTypeOptions = [
  SelectableOption.of(BunType.PLAIN, "Plain"),
  SelectableOption.of(BunType.SESAME_SEED, "Sesame seed"),
  SelectableOption.of(BunType.POTATO, "Potato"),
 ];

 const burgerTypeOptions = [
  SelectableOption.of(BurgerType.BEEF, "Beef"),
  SelectableOption.of(BurgerType.BEEF_ANGUS, "Beef angus"),
  SelectableOption.of(BurgerType.VEGGIE, "Veggie"),
 ];

 const burgerDegreeOfDonenessOptions = [
  SelectableOption.of(DegreeOfDoneness.RARE, "Rare"),
  SelectableOption.of(DegreeOfDoneness.MEDIUM_RARE, "Medium rare"),
  SelectableOption.of(DegreeOfDoneness.MEDIUM, "Medium"),
  SelectableOption.of(DegreeOfDoneness.MEDIUM_WELL, "Medium well"),
  SelectableOption.of(DegreeOfDoneness.WELL, "Well"),
 ];

 const toppingOptions = [
  SelectableOption.of(ToppingType.BACON, "Bacon"),
  SelectableOption.of(ToppingType.CHEDDAR, "Cheddar"),
  SelectableOption.of(ToppingType.BBQ, "BBQ"),
  SelectableOption.of(ToppingType.JALAPENO, "Jalapeno"),
  SelectableOption.of(ToppingType.CARAMELIZED_ONION, "Caramelized onion"),
  SelectableOption.of(ToppingType.HUMMUS, "Hummus"),
 ];

 return BurgerFormConfigurationBuilder.new()
  .setBunOptions(bunTypeOptions)
  .setBurgerTypeOptions(burgerTypeOptions)
  .setBurgerDegreeOfDonenessOptions(burgerDegreeOfDonenessOptions)
  .setToppingOptions(toppingOptions)
  .build();
}

W ramach formularza występuje jeden typ kontrolki - select. Został on wydzielony do osobnego komponentu w celu uniknięcia powtórzeń w szablonie. Spowodowało to jednak pewną komplikacje utrudniająca korzystanie z mechanizmu Reactive Forms, który wymaga odpowiedniego oznaczania input-u w celu wiązania jego wartości z modelem danych (atrybuty formGroup="name"/formArray="name"/formControl="name"). Po przeniesieniu kontrolek do oddzielnego komponentu html-owe input-y zostały ukryte wewnątrz nowego komponentu. Aby udostępnić je na zewnątrz z poziomu komponentu kontrolki należało zaimplementować interfejs ControlValueAccessor.

src\app\components\custom-select-control\custom-select-control.component.ts

import { Component, forwardRef, Input, Optional } from "@angular/core";
import {
 AbstractControl,
 ControlContainer,
 ControlValueAccessor,
 FormControl,
 FormGroupDirective,
 NgForm,
 NG_VALUE_ACCESSOR,
} from "@angular/forms";
import { ErrorStateMatcher } from "@angular/material/core";
import { SelectableOption } from "src/app/data/selectable-option";

export class MyErrorStateMatcher implements ErrorStateMatcher {
 isErrorState(
  control: FormControl | null,
  form: FormGroupDirective | NgForm | null
 ): boolean {
  const isSubmitted = form && form.submitted;
  return !!(
   control &&
   control.invalid &&
   (control.dirty || control.touched || isSubmitted)
  );
 }
}

@Component({
 selector: "app-custom-select-control",
 templateUrl: "./custom-select-control.component.html",
 styleUrls: ["./custom-select-control.component.css"],
 providers: [
  {
   provide: NG_VALUE_ACCESSOR,
   useExisting: forwardRef(() => CustomSelectControlComponent),
   multi: true,
  },
 ],
})
export class CustomSelectControlComponent implements ControlValueAccessor {
 matcher = new MyErrorStateMatcher();

 value: any;

 @Input() label: string;
 @Input() selectableOptions: Set<SelectableOption>;
 @Input() formControlName: string;

 disabled = false;
 onChange: any = () => {};
 onTouch: any = () => {};

 constructor(@Optional() private controlContainer: ControlContainer) {}

 get control(): AbstractControl {
  return this.controlContainer.control.get(String(this.formControlName));
 }

 // ControlValueAccessor
 writeValue(obj: any): void {
  this.value = obj;
 }
 registerOnChange(fn: any): void {
  this.onChange = fn;
 }
 registerOnTouched(fn: any): void {
  this.onTouch = fn;
 }
 setDisabledState?(isDisabled: boolean): void {
  this.disabled = isDisabled;
 }
}

src\app\components\custom-select-control\custom-select-control.component.html

<mat-form-field appearance="outline">
 <mat-label>{{ label }}</mat-label>
 <mat-select matInput [formControl]="control" [errorStateMatcher]="matcher">
  <mat-option *ngFor="let option of selectableOptions" [value]="option.key"
   >{{ option.description }}
  </mat-option>
 </mat-select>
</mat-form-field>

src\app\components\custom-select-control\custom-select-control.component.css

mat-form-field {
 width: 100%;
}

Takie rozwiązanie pozwoliło na wydzielenie kontrolki do oddzielnego komponentu z jednoczesnym zachowaniem możliwości operowania na niej przy pomocy mechanizmu Reactive Forms w przejrzysty sposób.

Ostatecznie formularz dział i wygląda w taki sposób:

Formularz

Formularz - animacja

Dostęp do wartości formularza można uzyskać z poziomu komponentu przy wywołując: this.orderForm.value. Przykładowy wynik dla takiego formularza może wyglądać tak:

{
 "bunType": "SESAME_SEED",
 "burgers": [
  { "type": "BEEF_ANGUS", "degreeOfDoneness": "MEDIUM_RARE" },
  { "type": "BEEF_ANGUS", "degreeOfDoneness": "MEDIUM_RARE" }
 ],
 "toppings": ["BACON", "CHEDDAR", "BBQ", "JALAPENO"]
}

Część kodu wykorzystywanego w ramach tego projektu (definicje enum-ów, importy) nie została tu przedstawiona. Cały kod można znaleźć na GitHub pod tym linkiem.

Reasumując: pomimo stosunkowo prostych założeń zrealizowanie projektu wymagało napisania dużej ilości kodu. Mechanizm Reactive Forms posiada wiele możliwości i gotowych rozwiązań, jednak obsługa formularza przy jego pomocy może nadal wymagać sporo pracy. Wiele elementów związanych z własnymi walidacjami i obsługą specjalnych komponentów kontrolek może jednak zostać wykonana raz w ramach projektu i używana przy kolejnych formularzach. Pracując przy projekcie, który prawdopodobnie będzie wymagał stworzenia wielu złożonych formularzy warto już na początku zadbać o przygotowanie mechanizmów ułatwiających ich implementację.

Źródła: